Development na klíč

Kompletně dohlížíme nad postupem výstavby, strategickým řízením, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby.

Vstupní podklady
Cíle investora
Průzkumné a geodetické práce
Zabezpečení výběru staveniště

Projednání s příslušnými orgány
Zahájení územního řízení
Vydání územního rozhodnutí
Zahájení stavebního řízení

Stavební povolení
Technický dozor stavebníka
Činnost koordinátora BOZP
Nezávislé kontroly staveb

V rámci inženýrské činnosti pro investora zajistíme

Kolaudační rozhodnutí

Uplatňování požadavků investora

Kontrola fakturace stavby

Garanci zhotovení díla

Inženýrská činnost je strategické řízení výstavby od předprojektové a projektové přípravy, přes realizace stavby až k předání stavby. Inženýrská činnost zahrnuje získávání územních a stavebních povolení, stanovisek, vyjádření a posudků úřadů, správců dopravní a technické infrastruktury, ale i dalších účastníků řízení. K inženýrské činnosti patří i projednávání a posuzování stavebních záměrů, organizace výběrových řízení, kompletace podkladů, zkoušek a revizí a též kontrola úplnosti a funkčnosti stavby,

Naše inženýrská činnost

při posuzování záměru

při umístění stavby

při povolení stavby

při přípravě stavby

při provádění stavby

při uvedení stavby do užívání

Projednání projektové dokumentace za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Majetkoprávní příprava a vypořádání staveb – zajištění smluvních vztahů ke stavbám, pozemkům a sítím, výkupy pozemků a staveb a stanovení věcných břemen před, v průběhu a po ukončení výstavby